Ιδιοκτήτες Ακινήτων

Το προϊον αυτο είναι κατάλληλο για ιδιοκτήτες ακινήτων που επιθυμούν να ασφαλίσουν την ακίνητη ιδιοκτησία τους έναντι παντός κινδύνου, περιλαμβανομένης της αστικής τους ευθύνης ως ιδιοκτήτες.

Καλύψεις

1. Υλική Ζημιά Φυσική απώλεια ή καταστροφή ή ζημιά στην ασφαλισμένη περιουσία (ή οποιουδήποτε μέρους της) από οποιαδήποτε τυχαία φυσική αιτία στα υποστατικά που αναφέρονται στον πίνακα του ασφαλιστηρίου

2. Διακοπή Εργασιών

3. Αστική Ευθύνη

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 70005507 ή συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας